Skip links

Regulamin płatności cyklicznych systemu "UKTRUCKCHECK"

§1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie płatności cyklicznych, mają poniżej nadane znaczenie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usługi Płatności cyklicznych świadczonych drogą elektroniczną w ramach prowadzonego portalu UKTRUCKCHCEK.

Usługodawca – Inero Software, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, KRS: 0000704853, NIP: 5833272707, REGON: 368800280, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego..

Usługobiorca – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca przyznaną na mocy ustawy zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie UKTRUCKCHECK, uruchomiony na rzecz Usługobiorcy przez Usługodawcę, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Sklepu Internetowego.

Karta płatnicza – karta w rozumieniu art. 2 pkt. 15a Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 z późn. zm.) umożliwiająca dokonywanie płatności internetowych procesowanych przez Operatorów Płatności.

Okres Rozliczeniowy – ściśle określony przedział czasowy, w ujęciu miesięcznym rozumianym jako 30 kolejnych dni (nie miesiąc kalendarzowy), za który dokonywane są rozliczenia za korzystanie z Usług powtarzalnych.

Operator Płatności – podmiot obsługujący system umożliwiający dokonywanie płatności elektronicznych:

Płatność Cykliczna – sposób dokonania przez Usługobiorcę zapłaty za Usługi, polegający na automatycznym (bez udziału Usługobiorcy) pobraniu z Karty płatniczej Usługobiorcy kwoty należności Usługodawcy za świadczoną Usługę.

Regulamin Sklepu Internetowego – regulamin określający zasady nabywania Usług w Sklepie Internetowym oraz warunki Umowy, dostępny w na stronie internetowej www.uktruckcheck.com

Sklep Internetowy – prowadzona przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, platforma on-line, na której Usługodawca prowadzi działania informacyjne i marketingowe, o charakterze otwartym, dostępne w domenie www.UKTruckCheck.com

Usługi – usługi znajdujące się w ofercie Usługodawcy, zamieszczone w Sklepie Internetowym Usługodawcy.

 

§2. Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania oraz dokonywania płatności w formie automatycznego pobrania należności z rachunku Usługobiorcy, za Usługi powtarzalne nabyte w Sklepie Internetowym Usługodawcy.
 2. W związku ze świadczeniem usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych i informacji.
 3. Rozpoczęcie korzystania z Płatności cyklicznych przez Usługobiorcę następuje w momencie nabycia Usługi powtarzanej, pod którą rozumiana jest Płatność cykliczna.
 4. Dokonując zakupu Usług powtarzalnych i akceptując niniejszy Regulamin Usługobiorca wyraża zgodę na dokonywanie Płatności cyklicznych.

 

§3. Rejestracja karty płatniczej

 
 1. Dla korzystania przez Usługobiorcę z Płatności cyklicznych, niezbędne jest posiadanie przez Usługobiorcę Karty płatniczej i/lub konta bankowego lub innej formy płatności, którą obsługuje Operator Płatności (metody płatności).
 2. Po wyborze metody płatności Usługobiorca zobowiązany jest podać wszelkie niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).
 3. Zgoda na korzystanie przez Usługobiorcę z Płatności cyklicznych wyrażana jest w momencie wprowadzenia danych o których mowa w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu.
 4. Usługobiorca dokonując akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego oraz postanowień niniejszego Regulaminu wyraża zgodę na rejestrację danych wskazanych w trakcie procesu płatności, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 5. Transakcje płatnicze dokonywane w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem zarejestrowanej metody płatności obsługiwane są przez Operatorów Płatności świadczących usługi płatnicze w ramach działania Sklepu Internetowego.
 6. Prawidłowa rejestracja metody płatności skutkuje zapisaniem podanych danych przez Operatora Płatności i umożliwia Operatorowi Płatności cykliczne obciążanie rachunku Usługobiorcy.
 7. Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia kompletności i rzetelności danych zapisanych i przechowywanych przez Operatora Płatności, a w przypadku ich zmiany w celu skorzystania z Usługi zobowiązany jest ponownie dokonać rejestracji.
 8. Usługobiorca ma możliwość samodzielnego zarządzania zarejestrowanymi metodami płatności, przez co rozumiana jest możliwość rejestrowania nowych oraz usuwanie już dodanych metod płatności.
 9. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Usługobiorca wprowadza odpowiednią zmianę na swoim Koncie w Sklepie Internetowym. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Usługobiorcę zmiany na Koncie, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.
 10.  Rezygnacja z Płatności cyklicznej nie oznacza wygaśnięcia lub wypowiedzenia Umowy. Wszelkie należności za Usługi są nadal naliczane
 11.  Korzystanie z usługi Płatności cyklicznej nie wiąże się z otwarciem rachunku bankowego ani rachunku płatniczego.

 

§4. Płatności

 1. Usługobiorca zobowiązuje się zapewnić, że na rachunku bankowym wskazanym przy wyborze metody Płatności cyklicznych, znajdują się odpowiednie środki na pokrycie należności za Usługę. Środki te powinny być dostępne na rachunku w wysokości umożliwiającej ściągnięcie należności za Płatność cykliczną oraz w takim czasie, aby było możliwe ich pobranie z zachowaniem terminów określonych w ustępach poniższych.
 2. Operator Płatności cyklicznie pobiera z rachunku Usługobiorcy kwotę pieniężną stanowiącą równowartość należnej opłaty miesięcznej za Usługi. Wysokość należnej kwoty pieniężnej zależna jest od wariantu Usługi wybranej przez Usługobiorcy.
 3. Operator Płatności pobiera z rachunku bankowego Usługobiorcy należną kwotę pieniężną pierwszego dnia każdego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Okres Rozliczeniowy wynosi 30 dni kalendarzowych i liczony jest od dnia zawarcia Umowy. Daty Okresów Rozliczeniowych widoczne są na Koncie Klienta.
 5. Brak skutecznego wypowiedzenia Umowy przez Usługobiorcę lub Usługodawcę zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie Sklepu Internetowego skutkuje dalszym świadczeniem Usług oraz naliczaniem opłat zgodnie z zamówieniem.

 

§5. Postanowienia końcowe

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną o których mowa w niniejszym Regulaminie, odbywa się w języku polskim lub w języku angielskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, zamieszczonego na stronie internetowej www.uktruckcheck.com.
 3. Zmiany i uchylenie niniejszego Regulaminu następuje w trybie określonym w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2023