Skip links

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną systemu "UKTRUCKCHECK" działającego w domenie strony internetowej www.UKTRUCKCHECK.COM

DEFINICJE POJĘĆ UŻYTE W REGULAMINIE:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady i procedury korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną w ramach prowadzonego portalu obsługi obsługującego elektroniczną wersję checklisty, zwany dalej i na stronie internetowej „regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną” lub zamiennie „regulaminem e-usług”.

Usługodawca – Inero Software, Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, KRS: 0000704853, NIP: 5833272707, REGON: 368800280 w pisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Pólnoc w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

DANE KONTAKTOWE USŁUGODAWCY, W TYM ADRES KORESPONDECYJNY WŁAŚCIWY DLA SKŁADANYCH REKLAMACJI:
Inero Software
Trzy Lipy 3,
80-172 Gdańsk, Polska

e-mail: hello@uktruckcheck.com
http://www.uktruckcheck.com

Usługobiorca firma, która korzysta z udostępnionych przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną. Podczas rejestracji Konta Usługobiorca akceptuje Regulamin i tym samym potwierdza, że zapoznał się z jego warunkami oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. Dodatkowo Usługobiorca oświadcza, że zawiera Umowę w ramach i w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, posiada ona dla niego charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i przystąpił do procesu autoryzacji tego Konta na zasadach określonych w Regulaminie jest uprawniony do reprezentacji (np. jako pełnomocnik) Usługobiorcy, co najmniej w zakresie składania oświadczeń wiedzy i woli wobec Usługodawcy i może kontaktować się w imieniu Usługobiorcy z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z Systemem UKTRUCKCHECK.

Strona internetowa dokument HTML (tj. plik tekstowy odczytywany przez przeglądarkę internetową)
udostępniony w Internecie w domenie UKTRUCKCHECK.COM

System UKTRUCKCHECK– system współpracujących ze sobą modułów oprogramowania, zasobów informatycznych, działających w infrastrukturze teleinformatycznej administrowanej przez Usługodawcę., zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. laptop, telefon).

Konto oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie UKTRUCKCHECK, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy udostępnione w procesie zakładania konta oraz w wyniku używania systemu. Usługodawca zastrzega sobie prawo ingerencji w strukturę techniczną Konta i Kont Pochodnych, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Systemu UKTRUCKCHECK, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta i Kont Pochodnych, w celu ich modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania.
Konto pochodne – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie UKTRUCKCHECK, w którym gromadzone są dane osoby fizycznej (np. kierowcy) udostępnione w procesie zakładania konta oraz w wyniku używania systemu. Za działania i zaniechania, w szczególności skutkujące naruszeniem Regulaminu, dokonane z Konta Pochodnego, pełną odpowiedzialność ponosi Usługobiorca. Użytkownik Konta Pochodnego działa w imieniu i na rzecz Usługobiorcy w rozumieniu art. 97 KC.

Login ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, identyfikujący Usługobiorcę jako użytkownika
założonego konta.

Hasło ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, chroniący a zarazem umożliwiający dostęp do
konkretnego konta z przypisanym mu loginem.

Biuletyn informacyjny (newsletter) przesyłany drogą elektroniczną (na wskazany przez Usługobiorcę
adres e-mail) informator o zmianach w systemie UKTRUCKCHECK oraz powiązanych z nim informacjach przeznaczonych dla Usługobiorcy

Okres uprawnionego korzystania – jest to okres, w którym wszystkie należności Usługobiorcy w stosunku do Usługodawcy są uregulowane oraz opłacony jest dostęp do systemu UKTRUCKCHECK,

Checklista – wygenerowana w systemie lista kontrolna dla pojedynczego przejazdu przez granicę

 

ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne

 
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach systemu UKTRUCKCHECK działającego w domenie UKTRUCKCHECK.COM.
 2. W związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przy pomocy strony internetowej, Usługodawca korzysta z oprogramowania oraz technologii kodowania zapewniającej bezpieczeństwo, poufność, prywatność i nienaruszalność przekazywanych danych/informacji.
 3. Dla zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zagrożeniami wynikającymi z połączenia z siecią Internet w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, Usługobiorcom zaleca się stosowanie na sprzęcie komputerowym odpowiednie oprogramowanie chroniące m.in. przed wirusami, robakami internetowymi typu (worm), w tym innego oprogramowania wykonującego czynności niezamierzone przez Usługobiorcę a powodujące zagrożenia związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę mają charakter płatny.
 5. Płatność za korzystanie z systemu jest dokonywana raz w miesiącu za pomocą systemu płatności UKTRUCKCHECK obsługiwanym przez przelewy24.pl.
 6. Usługodawca nie odpowiada za poprawność i prawdziwość treści wprowadzanych przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne wynikające z niewłaściwego, niezgodnego z prawem wykorzystania systemu UKTRUCKCHECK bądź jego poszczególnych funkcji.
 8. Usługobiorca jest zobowiązany do zgłaszania nieprawidłowości działania systemu UKTRUCKCHECK przez formularz kontaktowy UKTRUCKCHECK bądź na dane kontaktowe Usługodawcy.

 

ROZDZIAŁ II: Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach systemu UKTruckCheck

 
 1.  Usługodawca w ramach systemu UKTRUCKCHECK świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na:
  1.  prowadzeniu konta w systemie UKTRUCKCHECK,
  2.  umożliwieniu wykonania całego procesu związanego z obsługą elektronicznej wersji checklisty,
  3.  rozliczaniu opłat za korzystanie z usług, według aktualnego cennika dostępnego na stronie www.uktruckcheck.com, na podstawie danych wprowadzonych do systemu UKTRUCKCHECK przez Usługobiorcę,
  4.  wprowadzaniu danych do systemu UKTRUCKCHECK przekazanych przez Usługobiorcę,
  5.  subskrypcji biuletynu informacyjnego newsletter tj. przesyłaniu pod wskazany przez Usługobiorców adres e-mail bieżącej informacji o zmianach związanych z oferowanymi przez Usługodawcę usługami.
 2.  W okresie uprawnionego korzystania przez Usługobiorcę z systemu UKTRUCKCHECK, Usługodawca udziela Usługobiorcy ograniczonej, niewyłącznej i niezbywalnej licencji na dostęp do Systemu UKTRUCKCHECK i na tworzenie niezbędnych zapisów dokumentujących kontrolę pojazdu (zestawu pojazdów) w trakcie przejazdu do Wielkiej Brytanii w ilościach zgodnych z wykupionym pakietem licencyjnym. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej licencji użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw, tytułów własności ani udziałów w systemie UKTRUCKCHECK.
 3. Usługobiorca zobowiązuje się korzystać z serwisu UKTRUCKCHECK.COM, w tym ze wszystkich związanych z nim usług i funkcji, zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz przepisami prawa, mając ma względzie m.in. że zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, przestrzegając też innych obowiązujących ograniczeń w zakresie korzystania z serwisu i jego treści. Usługobiorca zobowiązuje się:
  1. nie zapisywać, pobierać, powielać, rozpowszechniać, modyfikować, wyświetlać, odtwarzać, publikować, licencjonować, sprzedawać ani nie wykorzystywać treści i informacji zawartych w serwisie lub uzyskanych za jego
  2. pośrednictwem (o ile nie jest to wyraźnie dozwolone w niniejszym Regulaminie), ani nie tworzyć utworów pochodnych na bazie takich treści.
  3. nie obchodzić, usuwać, modyfikować, dezaktywować, osłabiać ani nie blokować zabezpieczeń treści w serwisie UKTRUCKCHECK.COM, nie używać programów typu „robot”, „spider” czy „scraper” ani innych automatycznych środków uzyskania dostępu do serwisu UKTRUCKCHECK.COM; nie dekompilować, nie stosować inżynierii wstecznej czy też demontażu oprogramowania bądź innych produktów albo procesów dostępnych za pośrednictwem serwisu UKTRUCKCHECK.COM
  4. nie wprowadzać jakichkolwiek dodatkowych fragmentów kodu lub produktów, ani też nie modyfikować treści w serwisie UKTRUCKCHECK.COM; ani nie wykorzystywać żadnych metod wyodrębniania, eksploracji czy gromadzenia danych.
  5. nie zamieszczać, publikować, wysyłać pocztą elektroniczną ani nie przesyłać żadnych materiałów, które mogłyby zakłócić, zablokować czy ograniczyć funkcjonalność oprogramowania lub sprzętu komputerowego czy też sprzętu telekomunikacyjnego powiązanego z serwisem UKTRUCKCHECK.COM, takich jak wirusy lub inne kody, pliki bądź programy komputerowe.

W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu lub niezgodnego z prawem korzystania z systemu UKTRUCKCHECK zastrzegamy sobie prawo do wyłączenia lub ograniczenia dostępu takiego Usługobiorcy do systemu UKTRUCKCHECK.

 

RODZIAŁ III: Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym którym posługuje się Usługodawca

 1. Korzystanie z usług drogą elektroniczną, świadczonych w ramach systemu UKTRUCKCHECK możliwe jest po spełnieniu przez system teleinformatyczny Usługobiorców następujących wymagań technicznych:
  1.  Panel zarządzania checklistami (administrator)
   1. Komputer osobisty z podłączeniem do Internetu
   2. Aktualna przeglądarka internetowa (Edge, Chrome, Firefox lub Safari)
   3. Aktywny adres e-mail
  2. Wypełnianie checklisty (kierowca)
   1. Telefon komórkowy z systemem Android 9 lub wyższym lub iOS 14 lub wyższym
   2. Dostęp do internetu w celu pobrania szczegółów checklisty oraz wysłania wypełnionych elementów do chmury
   3. Aktywny numer telefonu komórkowego
   4. Aktualna przeglądarka internetowa

 

Rozdział IV: Warunki założenia konta w systemie UKTRUCKCHECK w ramach usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 1. W ramach świadczonych usług drogą elektroniczną Usługobiorcy mają możliwość założenia konta, którego funkcjonalność polega na administrowaniu i zarządzaniu danymi wprowadzanymi do systemu UKTRUCKCHECK.
 2. Usługodawca w ramach założonego konta udostępnia usługi bezpośrednio zarządzane przez Usługobiorcę, mianowicie:
  1. usługa zarządzania kierowcami oraz autami
  2. usługa tworzenia i wysyłania checklisty do kierowcy
  3. usługa kontroli na bieżąco wysyłanych przez kierowców punktów kontrolnych checklisty
  4. usługa przeglądania danych przez kierowcę
  5. usługa tworzenia elektronicznej wersji checklisty w formacie PDF
  6. usługi aktualizacji hasła,
  7. usługi aktualizacji danych wprowadzanych przez Usługobiorcę.
 3. Dostęp do konta w systemie UKTRUCKCHECK jest zabezpieczony hasłem, przy czym:
  1. hasło do systemu musi się składać z co najmniej 8 znaków,
  2. hasło musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, co najmniej jedną cyfrę oraz co najmniej jeden znak specjalny,
  3. system UKTRUCKCHECK umożliwia zmianę hasła w dowolnym momencie po zalogowaniu do systemu,

 

Rozdział VI: Warunki rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w systemie UKTRUCKCHECK

 1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail: hello@uktruckcheck.com na 2 tygodnie przed końcem okresu rozliczeniowego, chyba ze indywidualna umowa ma inny zapis.

 

Rozdział VII: Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca podejmuje działania niezbędne do prawidłowego i w pełni poprawnego działania systemu UKTRUCKCHECK w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej w tym informatycznej, i zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługodawcy.
 3. W wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym dane Usługobiorcy (numer telefonu, adres e-mail) oraz
  wskazanie daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

 

Rozdział VIII: Cel i zakres przetwarzania danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną w systemie UKTRUCKCHECK

 1. W związku z zawarciem, a następnie realizacją umowy świadczenia usług w ramach systemu UKTRUCKCHECK Usługodawca przetwarza niezbędne dane osobowe Usługobiorców, których zakres wyznaczają przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dane, o których mowa w pkt. 2, obejmują:
  1. imię i nazwisko osób kontaktowych,
  2. dane NIP, KRS, REGON, dane teleadresowe Usługobiorcy oraz klientów,
  3. adres e-mail,
  4. numer telefonu kontaktowego
  5. imię i nazwisko oraz numery telefonów kierowców, którzy otrzymują checklisty
  6. Imiona i nazwiska, numery telefonów oraz adres email, osób posiadających subkonta założone przez Usługobiorcę
 3. Podanie danych, o których mowa w pkt. 3, jest dobrowolne jednak Usługobiorca akceptuję fakt, że ich brak może przyczynić się do nieprawidłowego działania usług rozliczeń i szacowania kosztów systemu UKTRUCKCHECK
 4. Dla celów marketingowych możliwe jest przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jedynie po
  wyrażeniu przez niego na ten cel zgody.
 5. Ewentualna zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana.
 6. Wszelkie dane dla nieaktywnych kont (checklisty, lista kierowców, lista aut) są przechowywane maksymalnie przez okres 6 miesięcy. Po tym czasie zostają nieodwracalnie usunięte.
 7. Usługodawca zobowiązuje się zgłaszania w ciągu 72 godzin od wykrycia do właściwego organu nadzoru przypadków naruszeń, które mogą skutkować zagrożeniem praw i swobód osób, których dane zostały naruszone.
 8. Dane osobowe zawarte w systemie UKTRUCKCHECK mogą zostać usunięte w systemie na wniosek osoby zainteresowanej.

 

Rozdział IX: Punkt kontaktowy

 1. Usługobiorcy mogą skorzystać z informacji o usługach świadczonych drogą elektroniczną w ramach punktu kontaktowego prowadzonego przez ministra właściwego ds. gospodarki na stronie internetowej www.biznes.gov.pl.
 2. Punkt kontaktowy, o którym mowa w pkt 1, udziela odpowiedzi na zapytania usługodawców i usługobiorców w języku polskim lub angielskim w zakresie:
  1. praw i obowiązków usługodawców i usługobiorców,
  2. procedur reklamacyjnych oraz naprawienia szkody w przypadku zaistniałych sporów,
  3. podania informacji o odpowiednich organach, stowarzyszeniach, czy organizacjach udzielających
   praktycznej pomocy odnośnie elektronicznego świadczenia usług.

 

Rozdział X: Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraźnie akceptuje fakt, że korzysta z Systemu UKTRUCKCHECK wyłącznie na własne ryzyko oraz że System UKTRUCKCHECK jest udostępniany „w takim stanie, w jakim się znajduje” i „w miarę dostępności”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności nawet poprawne z niego korzystanie nie gwarantuje uniknięcia kar nakładanych przez właściwe organy brytyjskiej administracji publicznej lub ich uchylenia. Dodatkowo przy problemach z działaniem Systemu UKTRUCKCHECK w trakcie przejazdu do Wielkiej Brytanii Usługobiorca ma świadomość, że nie uchyla to jego obowiązków w zakresie przestrzegania wymogów stawianych przez organy brytyjskiej administracji publicznej (w tym np. wypełnienie pisemnej checklisty).
 2. Usługobiorca korzysta z Systemu UKTRUCKCHECK według własnego uznania i na własne ryzyko. Jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe na urządzeniu, na którym uruchamiany jest system oraz za ewentualną utratę danych wynikającą z tego korzystania.
 3. Ponadto Usługodawca wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu wszystkich gwarancji i warunków dowolnego rodzaju, jawnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji i rękojmi oraz warunków dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszania praw.
 4. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo Usługobiorca przyjmuje do wiadomości i wyraźnie akceptuje fakt, że Usługodawca, jego podmioty zależne i powiązane oraz licencjodawca nie ponoszą odpowiedzialności wobec Usługobiorcy na podstawie żadnych zasad odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wtórne ani moralne poniesione przez Usługobiorcę lub jego podmioty zależne i powiązane, w tym za utratę jakichkolwiek danych .

 

Rozdział XI Postanowienia końcowe

 1. Świadczenia usług drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, odbywa się w języku polskim lub angielskim i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej (RP).
 2. Ewentualne spory powstałe między Usługodawcą a Usługobiorcą zostaną poddane sądowi powszechnemu w Gdańsku. Prawem właściwym dla stosunku prawnego Usługodawcy i Usługobiorcy jest prawo polskie.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą przepisy, w szczególności:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  2. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny
  4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 sierpnia 2010 roku w sprawie utworzenia punktu kontaktowego dla administracji oraz punktu kontaktowego dla usługodawców i usługobiorców.
 4. Usługodawca dopuszcza prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w
  szczególności w przypadku:
  1. zmiany szaty graficznej strony internetowej, działającej w domenie UKTRUCKCHECK.COM mającej wpływ m.in. na sposób i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. zmian w zakresie obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do handlu elektronicznego, w tym usług świadczonych drogą elektroniczną,
 5. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania i obowiązywania zmian.
 6. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Usługodawcy.
 7. Na żądanie Usługobiorcy regulamin e-usług zostanie przesłany w taki sposób, który umożliwi mu pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje żądający Usługobiorca.
 8. Szata graficzna, zdjęcia, treść i opisy zawarte na stronach Usługodawcy nie mogą być bez zgody Usługodawcy modyfikowane, kopiowane i rozpowszechniane.
 9. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 roku.